Zespół

Dorota Idczak

Ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiada również uprawnienia Pedagoga, które uzyskała po ukończeniu studiów podyplomowych. Dodatkowo odbyła czteroletnie teoretyczne szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie ubiega się o certyfikat psychoterapeuty indywidualnego oraz grupowego w nurcie psychoanalitycznym. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej IAGR.

Praca z dorosłymi: Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Psychiatrii Szpitala Bródnowskiego, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz poradniach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z pacjentem indywidualnym, rodzinami oraz parami, m.in. Systemowe interwencje rodzinne Laboratorium Psychoedukacji, Negocjacje i Mediacje Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej IAGR. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Nieustannie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Praca z dziećmi: Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu oraz w licznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych, fundacjach oraz stowarzyszeniach. Współtworzyła i zarządzała prywatnymi placówkami terapeutycznymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Ukończyłam liczne kursy oraz szkolenia, m.in. Stosowana Analiza Zachowania ABA dr Moniki Suchowierskiej. Tytuł magistra zdobyła pod okiem pioniera badań autyzmu w Polsce- prof. Tadeusza Gałkowskiego.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi psychoterapię psychoanalityczną dorosłych, jak również zajmuje się kompleksowym wsparciem psychologicznym i poradnictwem dla młodzieży i dzieci. Konsultuje dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) oraz prowadzi szkolenia dla specjalistów, rodziców oraz studentów.

Joanna Wesołowska

Lekarz Specjalista Psychiatra i Terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ukończyła również 4-letnie szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Bielańskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz w trakcie licznych staży specjalizacyjnych. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w III Klinice Psychiatrycznej IPiN. Pełniła funkcję Starszego Asystenta w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej (Szpital Nowowiejski), gdzie prowadziła intensywną psychoterapię grupową psychodynamiczną w ramach Oddziału Dziennego. Stale wzbogaca zakres wiedzy uczestnicząc w konferencjach, seminariach, wykładach, superwizjach.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, dwubiegunowych, lękowych (nerwic), zaburzeń psychotycznych i innych zaburzeń psychicznych. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem.


Katarzyna Czech

Psycholog, Pedagog w trakcie doktoryzacji. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogicznego SWPS, gdzie zdobyła kwalifikacje pedagogiczne. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w czteroletnich studiach doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w obrębie pedagogiki specjalnej. Jej celem jest zbadanie pracy nauczycieli wspomagających w szkołach na różnych etapach edukacji. Ukończyła liczne kursy dotyczące autyzmu oraz szkolenia z zakresu diagnostyki dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach), stowarzyszeniach oraz szpitalach psychiatrycznych (Mazowiecki Kliniczny Szpital Bródnowski, Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego).

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwoju, terapią psychologiczną i pedagogiczną oraz wsparciem psychoedukacyjnym dla rodziców. Ponadto prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.

Żaneta Wyrwisz

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychologia kliniczna dziecka i rodziny oraz psychologia wychowawcza stosowana). Uczestniczka 4-letniej podyplomowej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie, Pracowni Psychologii Zaburzeń Rodziny Uniwersytetu Warszawskiego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Stowarzyszeniu Terapeutów oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie, gdzie zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Ukończyła specjalistyczne kursy w zakresie psychoterapii, socjoterapii, interwencji kryzysowej, uzależnień, pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy, wykorzystywania seksualnego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych oraz młodzieży w paradygmacie psychodynamicznym.

W Centrum INDYGO prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne osób dorosłych i par, jak również zajmuje się kompleksowym wsparciem psychologicznym i poradnictwem dla dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.


Kamila Czajkowska

Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1441 umożliwiający samodzielne prowadzenie psychoterapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych placówkach Służby Zdrowia m.in.  Szpitalu Praskim w Warszawie, w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Oddziale Dziennym w ramach Centrum Odwykowego w Warszawie, Poradni Leczenia Uzależnień w Działdowie. Obecnie pracuje w Szpitalu MSW na Oddziale leczenia Uzależnień w Otwocku. Prowadzi grupę wsparcia w Klubie Abstynenckim jak również udziela wsparcia psychologicznego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. Poza lecznictwem odwykowym posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym obszarze zdobywała współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant Telefonu Zaufania 116 111. Jest również Psychologiem Transportu. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, członkami rodzin osób uzależnionych oraz osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

W Centrum INDYGO zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz konsultacjami psychologicznymi dla osób dorosłych, których niepokoi nadużywanie substancji bądź zachowania nałogowe, osób uzależnionych pragnących podjąć terapie na etapie pogłębionym, członków rodzin osób uzależnionych, osób pragnących podjąć psychoterapię w wyniku problemów osobistych bądź pragnących pogłębić samoświadomość i rozwój własny.

Paulina Polak

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS.  Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe także na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoanalitycznej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim,w Szpitalu Nowowiejskim -w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, w Centrum Medycznym oraz w Poradni Psychologiczno –Seksuologicznej. Współpracowała również ze szkołami.

Jest członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW. Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych i seminariach doszkalających (m.in. szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Terapia behawioralno – poznawcza dzieci i młodzieży w Centrum CBT).

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży (od 16 r.ż.). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

 


Monika Kowalska

Logopeda, Pedagog Specjalny, specjalista Terapii Pedagogicznej, w trakcie specjalizacji z Neurologopedii.  Ukończyła studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Posiada również uprawnienia Pedagoga Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego ukończone w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Zakończyła studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z kierunku Neurologopedia w Pedagogium w Warszawie. Brała udział w kursie komunikacji alternatywnej oraz licznych warsztatów i szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej m.in. prowadzonych przez Jacka i Annę Kielin.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach państwowych i prywatnych prowadząc zajęcia metodą Jacka Kielina,  Metodą Knilla oraz zajęcia polisensoryczne.  Posiada duże doświadczenie w pracy z małymi pacjentami z niepełnosprawnością sprzężoną, z MPD, ze spektrum Autyzmu, z zespołem Aspergera, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, jąkaniem.

W Centrum  Terapii i Rozwoju INDYGO  prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną.

Zuzanna Forszpaniak

Oligofrenopedagog, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, logopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika w Studium Kształcenia Kadr. Ukończyła certyfikujące szkolenie Terapii Integracji Sensorycznej II° w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ponadto ukończyła szkolenie specjalistyczne z Terapii Ręki, dwustopniowy kurs Makaton oraz inne szkolenia poświęcone metodom komunikacji alternatywnej AAC dla dzieci niemówiących i słabomówiących. Stale uczestniczy w różnorodnych kursach doskonalących oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach edukacyjnych oraz fundacjach świadczących pomoc dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Pasjonatka i kreatorka pomocy terapeutycznych, autorka bloga z ciekawostkami i pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i logopedów www.logomiaupedia.pl.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi terapię i diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (SI) oraz diagnozę i terapię logopedyczną. Dodatkowo prowadzi szkolenia dla specjalistów, rodziców oraz studentów.


Małgorzata Serek

Pedagog, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej. Ukończyła Studia Kwalifikacji Pedagogicznej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie oraz Studia Podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie w Warszawie – kierunek: Integracja Sensoryczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w państwowych oraz prywatnych placówkach oświatowych i terapeutycznych, gdzie pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w charakterze terapeuty i diagnosty SI, pedagoga, wychowawcy. W przedszkolu prowadzi zajęcia multisensoryczne dla maluszków, których celem jest dostarczanie wielu bodźców sensorycznych, które pozwalają im lepiej poznawać i rozumieć otaczający je świat. Ponadto prowadzi zajęcia grupowe mające na celu Integracje Odruchów wg. Programu INPP dr Sally Goddard, zajęcia Integracji Bilateralnej, której celem jest poprawa pracy obu półkul mózgowych, zwiększenie uwagi i koncentracji, oraz prawidłowe odczuwanie schematu własnego ciała.

W Centrum INDYGO zajmuje się diagnozą i terapią Integracji Sensorycznej dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. W swojej pracy duży nacisk kładzie na współpracę z rodzicem. W kontakcie z dziećmi wykazuje postawę pełną ciepła, cierpliwości i życzliwości.

Agnieszka Szuba

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu z zakresu Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji. Posiada Certyfikat Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej wydany przez Centrum Integracji Sensorycznej wraz z Wyższa Szkołą Edukacja w Sporcie. Ukończyła także Studium Terapii Zajęciowej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako pedagog w licznych placówkach oświatowych, m.in. w domach dziecka, ośrodkach interwencji kryzysowej, przedszkolach i szkołach. W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikację biorąc udział w licznych kursach oraz warsztaty. Zawód swój traktuje jako misję, która chociaż w niewielkim stopniu może się przyczynić do poprawy jakości życia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zawsze przyjaźnie nastawiona do dzieci, empatyczna, otwarta na ich problemy.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi terapię i diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (SI).


Ewa Jagodzińska

Dietetyk kliniczny. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku Dietetyka Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz  podyplomowych studiów Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie (AWF w Warszawie). Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Pracuje z osobami w każdym wieku, zarówno dorosłymi jak i dziećmi, pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Na co dzień pracuje m.in. w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Była wykładowcą WSEIiI w Poznaniu oraz prelegentem wielu konferencji poświęconych tematyce diety w autyzmie. Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu, jak również autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego żywienia dzieci oraz diety w zaburzeniach rozwojowych, wypowiadała się dla Newsweek Polska i Metro (Agora), brała udział w audycjach radiowych (Radio WAWA, Radio Kraków oraz Art Radia Bogatynia) i telewizyjnych.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi konsultacje dietetyczne oraz warsztaty dla pedagogów, psychologów oraz rodziców z zakresu zdrowego żywienia dzieci, wprowadzania zmian w diecie dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD czy alergiami pokarmowymi.

Sylwia Lech

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Diagnostyki i Terapii Integracji Sensorycznej. Trener Smykomultisensoryki.

Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywała w państwowych i prywatnych placówkach edukacyjnych, mi. in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji na Pilickiej. Zajmuje się prowadzeniem terapii SI dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przeprowadzaniem diagnoz procesów przetwarzania sensorycznego głównie dzieci do 4 roku życia, a także prowadzeniem multisensorycznych zajęć grupowych w przedszkolach. Ponadto przez wiele lat związana była z branżą medyczno-farmaceutyczną, gdzie min. zajmowała się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla lekarzy.

W Centrum INDYGO zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla specjalistów, studentów i rodziców z zakresu zaburzeń SI oraz pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaangażowana i poświęcona pracy. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje. Ma doskonały kontakt  dziećmi i ich rodzicami. Prywatnie mama 6-letniego Olka i 2-letniego Tymka.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer