Polityka Prywatności

Podczas wypełniania formularza dotyczącego szkoleń w serwisie www.centrumindygo.pl wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Podczas wypełniania formularza dotyczącego prośby o kontakt prosimy o podanie numeru telefonu oraz imienia i nazwiska. Właściciel serwisu www.centrumindygo.pl przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Adresów e-mail oraz numerów telefonów kontaktowych używamy w celu powiadamiania użytkowników o czynnościach niezbędnych do realizacji treści zapytania (np. kontakt telefoniczny, zapis na szkolenia, informacje o ofercie itp.), do wysyłania newslettera oraz okazjonalnie treści reklamowych. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe. Tylko od Ciebie zależy, czy udostępnisz je innym użytkownikom.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołajczyka 1/12, 03-984 Warszawa, NIP: 5213757557 REGON: 365966783 Inspektor Ochrony Danych

Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
 • drogą e-mail: kontakt@centrumindygo.pl
 • pisemnie na adres Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO, ul. Mikołajczyka 1/12, 03-984 Warszawa.
Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO przetwarza dane osobowe na podstawie:
 • pisemnej zgody udzielonej przez Pacjenta
 • zgody udzielonej przez Klienta uzupełniającego formularz zgłoszeniowy
Skąd Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO pozyskało dane osobowe?
Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO pozyskało dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą czy Rejestr Placówek Oświatowych. Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO mogło również pozyskać dane osobowe bezpośrednio od pacjentów, od użytkowników serwisu lub ogólnodostępnych źródeł takich jak: strona internetowa, katalogi firm.

Jakie kategorie danych osobowych pozyskało Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO?
W zależności od źródła, kategorie pozyskanych danych osobowych mogły obejmować:
 • imiona i nazwiska,
 • adres mailowy, numer telefonu
 • adres korespondencyjny
 • nazwa placówki / firmy
 • stanowisko
Czy Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, dostawcom)?
Nie. Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO nie przekazuje danych innych podmiotom.

Czy Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie. Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO nie przekazuje danych innych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Tak. Każdy Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się z Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO. Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO dokonało na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO dokonuje profilowania?
Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez Użytkowników (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznaliśmy, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

Jak długo Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO będzie przechowywać moje dane osobowe?
Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres niezbędny do realizacji zamówionej usługi, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Po zakończeniu usługi dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Jakie są prawa Użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?
Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.
Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.
Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o zmianach i nowościach w Serwisie, będzie oznaczało sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO nie będzie przetwarzało już danych osobowych w tym celu.

Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.
Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania od Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO potwierdzenia, czy Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej taki wniosek.

Wykonując to prawo, każdy Użytkownik może:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG.
Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO.

Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO
Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO
Każdy Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO przetwarzał te dane osobowe
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

Dla potwierdzenia tożsamości Użytkownika, który wykonuje prawo do bycia zapomnianym możemy prosić o wypełnienie formularza. Formularz ten pozwoli nam na dokładne zidentyfikowanie Użytkownika.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
Każdy Użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostęp tylko do takich funkcjonalności cetrumindygo.pl, które nie będzie łączyło się w wykorzystaniem danych osobowych.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:
 • gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
Każdy Użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyło Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO przesłało te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zabezpiecza dane osobowe?
Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:
 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
 • metody kryptograficzne.