Regulamin szkoleń

ORGANIZATOR

 1. Organizatorami szkolenia jest spółka G-WORK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 47/8, 02-672 Warszawa , NIP: 5213757557, REGON: 365966783, KRS: 0000649832.

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://centrumindygo.pl/oferta-szkolen/

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
 1. Zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie płatności za szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe, drobny poczęstunek), zgodne z ofertą danego szkolenia.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie całości płatności w terminie 3 dni od terminu wysłania oferty na adres poczty elektronicznej podany przez uczestnika.
 5. Rabat na szkolenie obowiązuje tylko w przypadku terminowej płatności.
 6. Organizatorzy dopuszczają możliwość dokonania płatności na podstawie faktury pro forma lub faktury VAT, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorom wybraną formę płatności.
 8. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatorów.
 9. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Uczestnika na dane podane przez Uczestnika, o ile nie stoi to w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Dane do faktury VAT powinny być dostarczone przez Uczestnika najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.
 10. Faktura VAT przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT w formie wydruku, o ile Uczestnik zgłosi chęć otrzymania dokumentu najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.
 11. Na prośbę Uczestnika Organizator może wydać fakturę VAT w formie papierowej po szkoleniu, o ile nie stoi to z sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Wydanie faktury VAT jest bezpłatne, a odbiór ww. dokumentu jest możliwy w siedzibie Organizatora. W przypadku wysyłki ww. dokumentu drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika opłata za wydanie dokumentu wynosi 30zł brutto.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Uczestnik ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Rezygnacja uczestnika ze szkolenia powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatorów nie później niż 30 dni przed terminem szkolenia.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia do Organizatorów) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty w całości.
 4. W przypadku otrzymania przez Organizatorów oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni kalendarzowych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot uiszczonej wcześniej wpłaty, a Organizatorzy zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
 5. W związku z okolicznościami wyjątkowymi (awarie, zdarzenia losowe, okoliczności wyjątkowe takie jak kataklizmy, epidemie i inne), organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie, zmiany miejsca realizacji szkolenia lub zmiany formy realizacji szkolenia na formę on-line.
 6. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu jest równoznaczna z jego rezygnacją ze szkolenia.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatorów, według wyboru Zamawiającego, Organizatorzy zwrócą wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzą szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wynagrodzenia, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

WYDAWANIE DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ

 1. Organizatorzy wydają dyplom i/lub zaświadczenie Uczestnikom obecnym na szkoleniu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewydania dyplomu i/lub zaświadczenia Uczestnikom, którzy nie uczestniczą w całym szkoleniu.
 3. Na prośbę Uczestnika Organizator może wydać duplikat dyplomu i zaświadczenia. Wydanie duplikatu dyplomu lub zaświadczenia jest bezpłatne, a odbiór ww. dokumentów jest możliwy w siedzibie Organizatora. W przypadku wysyłki ww. dokumentów drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika, opłata za wydanie duplikatu wynosi 30zł brutto.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorom stosowne oświadczenie w formie listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników są Organizatorzy.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorami oraz są przetwarzane przez Organizatorów w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 3. W przypadku nie wyrażenia przez Uczestnika zgody dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatorów w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatorów szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.centrumindygo.pl
 2. Zmiana warunków sprzedaży oferowanych usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer