Regulamin szkoleń

ORGANIZATOR
Organizatorami szkolenia jest spółka G-WORK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 47/8, 02-672 Warszawa , NIP: 5213757557, REGON: 365966783, KRS: 0000649832.

SZKOLENIA
Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://centrumindygo.pl/oferta-szkolen/

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
 • dostępność wolnych miejsc
 • zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową lub telefoniczną w dowolnym momencie przed rozpoczęciem szkolenia oraz jednoczesne podanie niezbędnych danych uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy uczestnika oraz dane firmy/placówki/instytucji, na którą wystawiona będzie faktura VAT)
 • dokonanie płatności za udział w szkoleniu w kwocie widocznej na ofercie, którą otrzyma uczestnik
 • Zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie płatności za szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
 • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe, drobny poczęstunek), zgodne z ofertą danego szkolenia.
 • Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 • Organizatorzy nie zapewniają dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie całości płatności w terminie 3 dni od terminu wysłania oferty na adres poczty elektronicznej podany przez uczestnika.
 • Rabat na szkolenie obowiązuje tylko w przypadku terminowej płatności.
 • Organizatorzy dopuszczają możliwość dokonania płatności na podstawie faktury pro forma lub faktury VAT, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorom wybraną formę płatności.
 • Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatorów.
 • Faktury VAT wystawiane są na życzenie Uczestnika na dane podane przez Uczestnika, o ile nie stoi to w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Dane do faktury VAT powinny być dostarczone przez Uczestnika najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.
 • Faktura VAT przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT w formie wydruku, o ile Uczestnik zgłosi chęć otrzymania dokumentu najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.
 • Na prośbę Uczestnika Organizator może wydać fakturę VAT w formie papierowej po szkoleniu, o ile nie stoi to z sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Wydanie faktury VAT jest bezpłatne, a odbiór ww. dokumentu jest możliwy w siedzibie Organizatora. W przypadku wysyłki ww. dokumentu drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika opłata za wydanie dokumentu wynosi 30zł brutto.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Uczestnik ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • Rezygnacja uczestnika ze szkolenia powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatorów nie później niż 30 dni przed terminem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia do Organizatorów) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty w całości.
 • W przypadku otrzymania przez Organizatorów oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni kalendarzowych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot uiszczonej wcześniej wpłaty, a Organizatorzy zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
 • W związku z okolicznościami wyjątkowymi (awarie, zdarzenia losowe, okoliczności wyjątkowe takie jak kataklizmy, epidemie i inne), organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie, zmiany miejsca realizacji szkolenia lub zmiany formy realizacji szkolenia na formę on-line.
 • Nieobecność Uczestnika na szkoleniu jest równoznaczna z jego rezygnacją ze szkolenia.
ZMIANY TERMINU SZKOLENIA
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 • W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatorów, według wyboru Zamawiającego, Organizatorzy zwrócą wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzą szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wynagrodzenia, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
WYDAWANIE DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ
 • Organizatorzy wydają dyplom i/lub zaświadczenie Uczestnikom obecnym na szkoleniu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewydania dyplomu i/lub zaświadczenia Uczestnikom, którzy nie uczestniczą w całym szkoleniu.
 • Na prośbę Uczestnika Organizator może wydać duplikat dyplomu i zaświadczenia. Wydanie duplikatu dyplomu lub zaświadczenia jest bezpłatne, a odbiór ww. dokumentów jest możliwy w siedzibie Organizatora. W przypadku wysyłki ww. dokumentów drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika, opłata za wydanie duplikatu wynosi 30zł brutto.
REKLAMACJE
  Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorom stosowne oświadczenie w formie listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników są Organizatorzy.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorami oraz są przetwarzane przez Organizatorów w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 • W przypadku nie wyrażenia przez Uczestnika zgody dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatorów w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
 • Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatorów szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.centrumindygo.pl
 • Zmiana warunków sprzedaży oferowanych usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2016 r.