Zespół

Dorota Maksymiuk

Psycholog, Terapeuta, Pedagog. Ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiada również uprawnienia Pedagoga, które uzyskała po ukończeniu studiów podyplomowych. Dodatkowo odbyła czteroletnie teoretyczne szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW w Warszawie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie ubiega się o certyfikat psychoterapeuty indywidualnego oraz grupowego w nurcie psychoanalitycznym. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej IAGR.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Psychiatrii Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Ośrodkach Pomocy Społecznej, licznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych, fundacjach oraz stowarzyszeniach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z pacjentem indywidualnym, rodzinami oraz parami, m.in. Systemowe interwencje rodzinne Laboratorium Psychoedukacji, Negocjacje i Mediacje Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej IAGR. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Nieustannie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi psychoterapię psychoanalityczną dorosłych, psychoterapię par, jak również zajmuje się kompleksowym wsparciem psychologicznym i poradnictwem. Prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz studentów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Agnieszka Siedler

Doktor psychologii, psycholog dzieci i młodzieży, specjalistka w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Absolwentka Psychologii Klinicznej oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (ABA) oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.

Swoje doświadczenie zdobywała w wiodących polskich Centrach Diagnozy i Terapii Autyzmu, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz prowadziła szkolenia dla rodziców.

Aktualnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu; oraz konsultacjami dla rodziców. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.


Katarzyna Czech

Psycholog, Pedagog w trakcie doktoryzacji. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogicznego SWPS, gdzie zdobyła kwalifikacje pedagogiczne. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w czteroletnich studiach doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w obrębie pedagogiki specjalnej. Jej celem jest zbadanie pracy nauczycieli wspomagających w szkołach na różnych etapach edukacji. Ukończyła liczne kursy dotyczące autyzmu oraz szkolenia z zakresu diagnostyki dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach), stowarzyszeniach oraz szpitalach psychiatrycznych (Mazowiecki Kliniczny Szpital Bródnowski, Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego).

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwoju, terapią psychologiczną i pedagogiczną oraz wsparciem psychoedukacyjnym dla rodziców.

Agnieszka
Bartosiewicz

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Szkole Wyższej Nauk Społecznych Pedagogium.

Czynnie pracuje w ośrodkach terapeutycznych pod stałą superwizją. Już na studiach pracowała z dziećmi z różnych środowisk i z różnymi problemami. Obecnie pracuje z dziećmi z autyzmem jako psycholog oraz terapeuta w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi o zaburzonym rozwoju oraz wsparciu rodzin dzieci z dysfunkcjami. Na co dzień zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, planowaniem i prowadzenie terapii dzieci o nieharmonijnym rozwoju (zaburzenia genetyczne, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia ze spektrum autyzmu), tworzeniem programów terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich ewaluacją. Prowadzi terapeutycznie dzieci o głębokich zaburzeniach, wprowadza komunikację wspomagającą/ alternatywną, pracuje warsztatowo z rodzinami. Koordynuje pracę zespołu terapeutycznego, szkoli kadrę specjalistów, nauczycieli i rodziców w zakresie zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu diagnozy i terapii.

 


Cezary Markowski

Psycholog, Terapeuta. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego specjalności Psychoterapia. Uczestnik czteroletniego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoterapii, rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestnik Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego,  Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy Poradni Zdrowia Psychicznego, Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Drewnicy, Fundacji Synapsis. Obecnie pracuje na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSWiA, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną, również pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej oraz udzielaniem specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosłych.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się psychoterapią indywidualną w ujęciu psychodynamicznym oraz diagnozą psychologiczną. Stale podnosi kompetencje uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach i sympozjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Żaneta Wyrwisz

Psycholog, Terapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego specjalności Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny oraz Psychologia Wychowawcza Stosowana. Uczestniczka 4-letniej podyplomowej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Specjalistycznej Poradni OPTA, na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie, Pracowni Psychologii Zaburzeń Rodziny Uniwersytetu Warszawskiego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Stowarzyszeniu Terapeutów oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego. Obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dorosłych, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej oraz udzielaniem specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Ukończyła specjalistyczne kursy w zakresie psychoterapii, socjoterapii, interwencji kryzysowej, uzależnień, pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy, wykorzystywania seksualnego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych oraz młodzieży w paradygmacie psychodynamicznym.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne osób dorosłych i par, jak również zajmuje się kompleksowym wsparciem psychologicznym i poradnictwem dla dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.


Kamila Czajkowska

Psycholog, Terapeuta. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1441 umożliwiający samodzielne prowadzenie psychoterapii uzależnień. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu integracyjnym prowadzonego przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Kurs Szkoła Psychoterapii Ośrodka INTRA jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych placówkach Służby Zdrowia m.in.  Szpitalu Praskim w Warszawie, w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Oddziale Dziennym w ramach Centrum Odwykowego w Warszawie, Poradni Leczenia Uzależnień w Działdowie. Obecnie pracuje w Szpitalu MSW na Oddziale leczenia Uzależnień w Otwocku. Prowadzi grupę wsparcia w Klubie Abstynenckim jak również udziela wsparcia psychologicznego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. Poza lecznictwem odwykowym posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym obszarze zdobywała współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant Telefonu Zaufania 116 111. Jest również Psychologiem Transportu. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, członkami rodzin osób uzależnionych oraz osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, których niepokoi nadużywanie substancji psychoaktywnych bądź zachowania nałogowe, osób uzależnionych pragnących podjąć terapię na etapie pogłębionym, członków rodzin osób uzależnionych, jak również osób pragnących podjąć psychoterapię w wyniku problemów osobistych bądź pragnących pogłębić samoświadomość i rozwój własny.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się psychoterapią indywidualną w nurcie integracyjnym oraz terapią uzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Iwona Parol-Szulc

Magister psychologii, absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w MSCDN w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia Terapia Systemowa w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbywa również szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Józefowie, stowarzyszeniu działającemu na rzecz rodzin oraz w licznych placówkach oświatowych. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi i współpracy z rodzinami m.in. z zakresu terapii zabawą, wsparcia dziecka w kryzysie okołorozwodowym, wspierania rodziców i dzieci w sytuacjach trudności wychowawczych, pracy z dzieckiem zdolnym i z trudnościami edukacyjnymi. Jest certyfikowanym terapeutą funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment (certyfikat nr 18/IE/2017).

W Centrum INDYGO zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci w każdym wieku. Wspiera rozwój dzieci zdolnych i z trudnościami edukacyjnymi. Prowadzi również poradnictwo dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych lub w kryzysie. Prowadzi systemową terapię rodzinną.


Magdalena Krawczyk

Psycholog, terapeuta. Ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii, zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia do prowadzenia zajęć w placówkach edukacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w placówkach oświatowych, terapeutycznych, fundacjach, stowarzyszeniach, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjny, w którym prowadzono terapię uzależnień metodą społeczności terapeutycznej. Była członkiem zespołu diagnostycznego całościowych zaburzeń rozwojowych. Posiada doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, w zakresie psychologii rozwojowej, zaburzeń rozwojowych oraz trudności szkolnych dzieci. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny w jednej z warszawskich podstawówek. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się wsparciem umiejętności społecznych dzieci. Prowadzi konsultacje dla rodziców, którzy borykają się z różnego rodzaju wątpliwościami wychowawczymi, obawą o rozwój dziecka.

Maria Kłym-Guba

Psycholog, terapeuta. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie z psychologii. Obecnie finalizuje dysertację doktorską z zakresu psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest członkiem zespołu badawczego Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością.

Ukończyła szereg szkoleń i kursów z tematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz technik pracy z dziećmi. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera, które zdobywała pracując jako psycholog w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych oraz poradniach. Od kilku lat w swojej pracy praktycznej specjalizuje się w prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych. Na swojej drodze zawodowej prowadziła również warsztaty i szkolenia psychologiczne dla młodzieży szkolnej i dorosłych, w tym dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia akademickie dla studentów m.in. z tematyki psychologii rozwojowej i psychologii relacji rodzinnych.

W swojej pracy, łącząc wiedzę akademicką z realnym kontaktem z człowiekiem, stara się wciąż zdobywać nowe umiejętności i poszerzać doświadczenie zawodowe.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.


Dagmara Kocik

Psycholog, Pedagog, Terapeuta. Absolwentka trzech kierunków Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zdobyła tytuł magistra Psychologii specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia, ukończyła również studia pedagogiczne z zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz Terapii Pedagogicznej. Odbyła podyplomowe trzyletnie szkolenie z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy dr Elżbiety Galińskiej. Dodatkowo szkoliła się z zakresu dramaterapii, muzykoterapii i bajkoterapii klinicznej. Ukończyłam liczne kursy doskonalące m.in. doradztwo zawodowe, terapię ręki, komunikację alternatywną i wspomagającą (ACC).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach, szkołach i ośrodkach terapeutycznych pracując jako psycholog, terapeuta, nauczyciel. Jako wykładowca swoją wiedzą dzieliła się ze studentami Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prowadząc zajęcia fakultatywne. Obecnie pracuje jako psycholog-terapeuta z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej interwizji i superwizji.

W Centrum INDYGO prowadzi szkolenia dla specjalistów i studentów z zakresu Bajkoterapii oraz Technik Projekcyjnych.

 

 

Zuzanna Forszpaniak

Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika w Studium Kształcenia Kadr. Ukończyła certyfikujące szkolenie Terapii Integracji Sensorycznej II° w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ponadto ukończyła szkolenie specjalistyczne z Terapii Ręki, trzystopniowy kurs Makaton oraz inne szkolenia poświęcone metodom komunikacji alternatywnej AAC dla dzieci niemówiących i słabomówiących. Stale uczestniczy w różnorodnych kursach doskonalących oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach edukacyjnych oraz fundacjach świadczących pomoc dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Pasjonatka i kreatorka pomocy terapeutycznych, autorka bloga z ciekawostkami i pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i logopedów www.logomiaupedia.pl.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi terapię i diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (SI) oraz diagnozę i terapię logopedyczną. Dodatkowo prowadzi szkolenia dla specjalistów, rodziców oraz studentów.


Monika Kowalska

Logopeda, Pedagog Specjalny, specjalista Terapii Pedagogicznej. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Posiada również uprawnienia Pedagoga Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego. Ukończyła szereg szkoleń specjalistycznych m.in. Terapia Ręki- diagnoza i terapia ręki,  Terapia Logorytmiczna – prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć logorytmicznych,  Trener TUS – terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera, Trener DRAMY. Ponadto brała udział w licznych kursach i szkoleniach, m.in kursie komunikacji alternatywnej AAC oraz warsztatach  z zakresu pedagogiki specjalnej, w tym prowadzonych przez Jacka i Annę Kielin. Ukończyła również studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach państwowych i prywatnych prowadząc diagnozy  logopedyczne, terapię logopedyczną i pedagogiczną oraz zajęcia polisensoryczne. Posiada duże doświadczenie w pracy z małymi pacjentami z niepełnosprawnością sprzężoną, z MPD, z autyzmem, z zespołem Aspergera, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dyzartrią, jąkaniem.

W Centrum  Terapii i Rozwoju INDYGO  prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych, terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz emisję głosu.

Anna Zuchora

Logopeda, neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje poszerzała na wielu kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją dziecięcą. Posiada uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki oraz terapii Metodą Krakowską.

Swoje doświadczenia zdobywała w licznych poradniach, szpitalach, fundacjach zajmujących się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uszkodzeniami słuchu, afazją dziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną, MPD, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz diagnozą i terapią osób dorosłych po incydentach i chorobach neurologicznych.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z dyslaliami, opóźnionym  rozwojem  mowy, a także organizowaniem kształcenia specjalnego, diagnozą i terapią dzieci z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi.

W Centrum  Terapii i Rozwoju INDYGO  prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz dorosłych, terapię Metodą Krakowską oraz Terapię Ręki.


Ewa Jagodzińska

Dietetyk kliniczny. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku Dietetyka Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz  podyplomowych studiów Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie (AWF w Warszawie). Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Pracuje z osobami w każdym wieku, zarówno dorosłymi jak i dziećmi, pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Na co dzień pracuje m.in. w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Była wykładowcą WSEIiI w Poznaniu oraz prelegentem wielu konferencji poświęconych tematyce diety w autyzmie. Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu, jak również autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego żywienia dzieci oraz diety w zaburzeniach rozwojowych, wypowiadała się dla Newsweek Polska i Metro (Agora), brała udział w audycjach radiowych (Radio WAWA, Radio Kraków oraz Art Radia Bogatynia) i telewizyjnych.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi konsultacje dietetyczne oraz warsztaty dla pedagogów, psychologów oraz rodziców z zakresu zdrowego żywienia dzieci, wprowadzania zmian w diecie dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD czy alergiami pokarmowymi.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer