Zespół

Kamila Czajkowska

Psycholog, Terapeuta. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1441 umożliwiający samodzielne prowadzenie psychoterapii uzależnień. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu integracyjnym prowadzonego przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Kurs Szkoła Psychoterapii Ośrodka INTRA jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych placówkach Służby Zdrowia m.in.  Szpitalu Praskim w Warszawie, w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Oddziale Dziennym w ramach Centrum Odwykowego w Warszawie, Poradni Leczenia Uzależnień w Działdowie. Obecnie pracuje w Szpitalu MSW na Oddziale leczenia Uzależnień w Otwocku. Prowadzi grupę wsparcia w Klubie Abstynenckim jak również udziela wsparcia psychologicznego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. Poza lecznictwem odwykowym posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym obszarze zdobywała współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant Telefonu Zaufania 116 111. Jest również Psychologiem Transportu. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, członkami rodzin osób uzależnionych oraz osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, których niepokoi nadużywanie substancji psychoaktywnych bądź zachowania nałogowe, osób uzależnionych pragnących podjąć terapię na etapie pogłębionym, członków rodzin osób uzależnionych, jak również osób pragnących podjąć psychoterapię w wyniku problemów osobistych bądź pragnących pogłębić samoświadomość i rozwój własny.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się psychoterapią indywidualną w nurcie integracyjnym oraz terapią uzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Maria Kłym-Guba

Doktor psychologii, terapeuta. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła szereg szkoleń i kursów z tematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz technik pracy z dziećmi. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera, które zdobywała pracując jako psycholog w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych oraz poradniach. Od kilku lat w swojej pracy praktycznej specjalizuje się w prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych. Na swojej drodze zawodowej prowadziła również warsztaty i szkolenia psychologiczne dla młodzieży szkolnej i dorosłych, w tym dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia akademickie dla studentów m.in. z tematyki psychologii rozwojowej i psychologii relacji rodzinnych.

W swojej pracy, łącząc wiedzę akademicką z realnym kontaktem z człowiekiem, stara się wciąż zdobywać nowe umiejętności i poszerzać doświadczenie zawodowe.

Zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci w każdym wieku. Wspiera rozwój dzieci zdolnych i z trudnościami edukacyjnymi. Prowadzi również poradnictwo dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych lub w kryzysie. W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.


Hanna Domaradzka

Psycholog, pedagog, doradca zawodowy. Ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością z neuropsychologii klinicznej, oraz studia podyplomowe na kierunkach Doradztwo zawodowe i Przygotowanie Pedagogiczne.

Dodatkowo ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom m.in. kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) i Porozumienia Bez Przemocy (NVC), organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń oraz kurs Terapii Behawioralno- Poznawczej w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych oraz m.in. w Klinice Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON na Oddziale Terapii oraz w Telefonie Zaufania dla Weteranów i ich Rodzin, w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM na Oddziale Neurochirurgii, w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na Oddziale Terapii Uzależnień, w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu “POMOST”. 

W Centrum INDYGO zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz poradnictwem i wsparciem psychoedukacyjnym rodziców.  

Paulina Literska

Psycholog, Terapeuta. Absolwentka magisterskich studiów psychologicznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności klinicznej i zdrowia oraz studiów podyplomowych o kierunku Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej. Ukończyła również szkolenie z interwencji kryzysowej w Fundacji NAGLE SAMI. Aktualnie w trakcie szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty w podejściu psychodynamicznym w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z osobami o zróżnicowanej diagnozie w miejscach takich jak: Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale dziennym, całodobowym, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Klinice Psychiatrii Sądowej, a także w Areszcie Śledczym na stanowisku Psychologa Penitencjarnego. Swoje kompetencje podnosi poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu. 

Pracuje z osobami zmagającymi się między innymi: z niskim poczuciem własnej wartości, z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami nastroju, problemami w relacjach z innymi czy różnego rodzaju kryzysami. Zajmuje się pomocą w powrocie do sprawnego funkcjonowania po przeżyciu trudnych doświadczeń. W procesie terapii pomaga zwiększać samoświadomość oraz lepiej radzić sobie w relacjach z innymi.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, psychoterapię osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym jak również zajmuje się kompleksowym wsparciem psychologicznym i poradnictwem. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. 


Katarzyna Kornaś

Logopeda, neurologopeda, pedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach: pedagogika pracy, logopedia, doradztwo zawodowe. Ukończyła również studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego na kierunku neurologopedia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach edukacyjnych między innymi: przedszkolach, żłobku, szkole podstawowej oraz w centrum terapii. Prowadziła diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy, profilaktykę logopedyczną oraz grupowe zajęcia stymulujące rozwój mowy dzieci. Ukończyła staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno – Terapeutycznym Fundacji Synapsis, gdzie objęła długofalową terapią logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu. Realizowała również praktykę logopedyczną w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo, gdzie prowadziła terapię logopedyczną dzieci z niedosłuchem. W obszarze doradztwa zawodowego realizuje działania związane ze wspieraniem uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Stale poszerza swój warsztat pracy. Ukończyła m.in. Kurs Diagnozy i Terapii Ręki I i II stopnia, Kurs Audiologii w Logopedii, szkolenia związane z diagnozą oraz terapią wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, terapią dzieci ze spektrum autyzmu, z niedosłuchem oraz inne szkolenia dokształcające. Uczestniczyła w Ogólnopolskich Konferencjach Logopedycznych oraz warsztatach doskonalących. Tworzy autorskie pomoce logopedyczne. Jest współautorką komiksów logopedycznych do czasopisma logopedycznego.

W  Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem konsultacji i diagnoz logopedycznych oraz terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Malwina Butkiewicz

Logopeda. Ukończyła Logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobywa podczas praktyk w przedszkolach, szkole podstawowej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5 oraz Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Pracuje z dziećmi z dyslaliami, rozszczepem podniebienia, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi dwujęzycznymi oraz z dorosłymi. 

Interesuje się rozwojem dziecka od narodzin w aspekcie logopedycznym, wzięła udział w szkoleniu „Wspieranie rozwoju mowy dziecka od narodzin – profilaktyka zaburzeń oddychania, karmienia i mowy”. Posługuje się w sposób komunikatywny Polskim Językiem Migowym.

W  Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem konsultacji i diagnoz logopedycznych oraz terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.


Jacek Wróbel

Magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w placówkach prywatnych i jednostkach publicznych, m.in w Centrum Medycyny Sportowej, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Federacji Rehabilitacji oraz licznych przedszkolach, szkołach i poradniach. Wykładowca szkoły policealnej dla dorosłych.

Uczestniczył w kursach takich jak: certyfikujący kurs z neurologicznych podstaw Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Zdobył certyfikat kursu “SPORTTAPE Kinesiology Tapingkinesiotaping” oraz  certyfikat kursu
“masaż Shantali”. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na kursach i szkoleniach w zakresie fizjoterapii pediatrycznej.

W Centrum INDYGO zajmuje się terapią i diagnozą Integracji Sensorycznej (SI) oraz prowadzi zajęcia ruchowe łączące w sobie terapię SI oraz fizjoterapię.

Anna Wodecka

Dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i logopeda.  Absolwentka Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich niepublicznych placówkach szkolnych, w szkole specjalnej i z oddziałami integracyjnymi.

Uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów doskonalących, m.in. w kursie glottodydaktyki prof. Rocławskiego, Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, a także brała udział w licznych ogólnopolskich konferencjach logopedycznych  i warsztatach doskonalących w terapii SI. 

W Centrum INDYGO zajmuje się terapią i diagnozą Integracji Sensorycznej (SI).


Zuzanna Forszpaniak

Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika w Studium Kształcenia Kadr. Ukończyła certyfikujące szkolenie Terapii Integracji Sensorycznej II° w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ponadto ukończyła szkolenie specjalistyczne z Terapii Ręki, trzystopniowy kurs Makaton oraz inne szkolenia poświęcone metodom komunikacji alternatywnej AAC dla dzieci niemówiących i słabomówiących. Stale uczestniczy w różnorodnych kursach doskonalących oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach edukacyjnych oraz fundacjach świadczących pomoc dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Pasjonatka i kreatorka pomocy terapeutycznych, autorka bloga z ciekawostkami i pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i logopedów www.logomiaupedia.pl.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi terapię i diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (SI) oraz diagnozę i terapię logopedyczną. Dodatkowo prowadzi szkolenia dla specjalistów, rodziców oraz studentów.

Dagmara Kocik

Psycholog, Pedagog, Terapeuta. Absolwentka trzech kierunków Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zdobyła tytuł magistra Psychologii specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia, ukończyła również studia pedagogiczne z zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz Terapii Pedagogicznej. Odbyła podyplomowe trzyletnie szkolenie z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy dr Elżbiety Galińskiej. Dodatkowo szkoliła się z zakresu dramaterapii, muzykoterapii i bajkoterapii klinicznej. Ukończyłam liczne kursy doskonalące m.in. doradztwo zawodowe, terapię ręki, komunikację alternatywną i wspomagającą (ACC).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach, szkołach i ośrodkach terapeutycznych pracując jako psycholog, terapeuta, nauczyciel. Jako wykładowca swoją wiedzą dzieliła się ze studentami Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prowadząc zajęcia fakultatywne. Obecnie pracuje jako psycholog-terapeuta z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej interwizji i superwizji.

W Centrum INDYGO prowadzi szkolenia dla specjalistów i studentów z zakresu Bajkoterapii oraz Technik Projekcyjnych.

 

 


Anna Zuchora

Logopeda, neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje poszerzała na wielu kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją dziecięcą. Posiada uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki oraz terapii Metodą Krakowską.

Swoje doświadczenia zdobywała w licznych poradniach, szpitalach, fundacjach zajmujących się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uszkodzeniami słuchu, afazją dziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną, MPD, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz diagnozą i terapią osób dorosłych po incydentach i chorobach neurologicznych.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z dyslaliami, opóźnionym  rozwojem  mowy, a także organizowaniem kształcenia specjalnego, diagnozą i terapią dzieci z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi.

W Centrum  Terapii i Rozwoju INDYGO  prowadzi szkolenia z zakresu terapii logopedycznej dla nauczycieli i logopedów.

Ewa
Jagodzińska-Piekarniak

Dietetyk medyczny, psychodietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Psychodietetyka oraz Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie. Dietetyk polecany przez Fundację Insulinooporności.

Ukończyła szkolenie dla specjalistów School Of Insulinresistance Therapy organizowane przez Fundację Insulinooporności i uzyskała certyfikat „Specjalista przyjazny insulinoopornym”.

Swoje bogate, ponad dziesięcioletnie, doświadczenie w pracy zdobywała m.in. pracując w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym,, będąc wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.  Prowadziła wykłady podczas podczas wielu prestiżowych konferencji, m.in. Congressus Dietetica 2015, Konferencji Naukowej „Współczesne oblicze autyzmu- diagnoza, leczenie, terapia” i innych. 

Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu, jak również autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego żywienia dzieci oraz diety w zaburzeniach rozwojowych. Prowadzi liczne warsztaty dla pedagogów, psychologów z rodziców. 

Cały czas aktywnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

W Centrum INDYGO pracuje z osobami w każdym wieku, zarówno dorosłymi jak i dziećmi, pragnącymi zmienić swój sposób żywienia. Prowadzi również szkolenia dla rodziców i specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu żywienia osób z autyzmem.


Agnieszka Siedler

Doktor psychologii, psycholog dzieci i młodzieży, specjalistka w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Absolwentka Psychologii Klinicznej oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (ABA) oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.

Swoje doświadczenie zdobywała w wiodących polskich Centrach Diagnozy i Terapii Autyzmu, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz prowadziła szkolenia dla rodziców.

Aktualnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu; oraz konsultacjami dla rodziców. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer