Zespół

Dorota Maksymiuk

Psycholog, Terapeuta, Pedagog. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej. Ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiada również uprawnienia Pedagoga, które uzyskała po ukończeniu studiów podyplomowych. Dodatkowo odbyła czteroletnie teoretyczne szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW w Warszawie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie ubiega się o certyfikat psychoterapeuty indywidualnego oraz grupowego w nurcie psychoanalitycznym. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej IAGR.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Psychiatrii Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Ośrodkach Pomocy Społecznej, licznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych, fundacjach oraz stowarzyszeniach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z pacjentem indywidualnym, rodzinami oraz parami, m.in. Systemowe interwencje rodzinne Laboratorium Psychoedukacji, Negocjacje i Mediacje Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej IAGR. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Nieustannie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi psychoterapię psychoanalityczną dorosłych, psychoterapię par, jak również zajmuje się kompleksowym wsparciem psychologicznym i poradnictwem. Prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz studentów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Kamila Czajkowska

Psycholog, Terapeuta. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1441 umożliwiający samodzielne prowadzenie psychoterapii uzależnień. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu integracyjnym prowadzonego przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Kurs Szkoła Psychoterapii Ośrodka INTRA jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych placówkach Służby Zdrowia m.in.  Szpitalu Praskim w Warszawie, w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Oddziale Dziennym w ramach Centrum Odwykowego w Warszawie, Poradni Leczenia Uzależnień w Działdowie. Obecnie pracuje w Szpitalu MSW na Oddziale leczenia Uzależnień w Otwocku. Prowadzi grupę wsparcia w Klubie Abstynenckim jak również udziela wsparcia psychologicznego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. Poza lecznictwem odwykowym posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym obszarze zdobywała współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant Telefonu Zaufania 116 111. Jest również Psychologiem Transportu. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, członkami rodzin osób uzależnionych oraz osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, których niepokoi nadużywanie substancji psychoaktywnych bądź zachowania nałogowe, osób uzależnionych pragnących podjąć terapię na etapie pogłębionym, członków rodzin osób uzależnionych, jak również osób pragnących podjąć psychoterapię w wyniku problemów osobistych bądź pragnących pogłębić samoświadomość i rozwój własny.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się psychoterapią indywidualną w nurcie integracyjnym oraz terapią uzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.


Ewelina Grela

Psycholog, Terapeuta, Pedagog. Ukończyła Psychologię Kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest  w trakcie szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada również uprawnienia Pedagoga, które uzyskała po ukończeniu studiów podyplomowych. Ukończyła także szkolenia m.in. z zakresu diagnozowania i pracy z dziećmi i młodzieżą, komunikacji alternatywnej oraz terapii zajęciowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji Zobacz… Jestem, Stowarzyszeniu Terapeutów, Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy oraz placówkach oświatowych. Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej oraz wsparciem psychoedukacyjnym dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

W Centrum INDYGO zajmuje się diagnozowaniem i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży w paradygmacie poznawczo-behawioralnym oraz wsparciem psychoedukacyjnym rodziców.

Agnieszka Seń

Logopeda, Pedagog, Glottodydaktyk, Terapeuta. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Rewalidacyjnej i Edukacji Przedszkolnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz studia podyplomowe z Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolach a także poprzez liczne praktyki min. w Intytucie „Pomnik” w Centrum Zdrowia Dziecka i w Fundacji Słyszę, Mówię, Czuję. Była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń dotyczących pracy z dzieckiem w dziedzinie Pedagogiki a także Logopedii. Zdobyła licencję Glottodydaktyka i Glottoterapeuty ojczystojęzycznego. Ukończyła liczne kursy dotyczące nauki czytania przez dzieci. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć systemem edukacyjnym prof. Bronisława Rocławskiego. Odbyła kurs „Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania jako stymulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym” prowadzony przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Zajmowała się także tworzeniem ocen gotowości szkolnej dzieci w wieku przedszkolnym. Ukończyła kurs Logorytmiki prowadzony przez dr Annę Walencik – Topiłko z której korzysta na co dzień w swojej pracy z dziećmi jako metody wspomagającej motorykę, słuch i mowę dziecka. Była także uczestnikiem kursu z zakresu masażu logopedycznego, który wykorzystuje w codziennej praktyce. W swojej pracy podchodzi do pacjenta holistycznie dlatego też uczestniczyła w kursie „Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej” a także stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w szkoleniach. Interesuje się karmieniem małego dziecka w aspekcie logopedycznym. Uczestniczy w Konferencjach dotyczących tematyki żywienia niemowląt i małych dzieci.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.


Malwina Butkiewicz

Logopeda. Ukończyła Logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobywa podczas praktyk w przedszkolach, szkole podstawowej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5 oraz Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Pracuje z dziećmi z dyslaliami, rozszczepem podniebienia, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi dwujęzycznymi oraz z dorosłymi. 

Interesuje się rozwojem dziecka od narodzin w aspekcie logopedycznym, wzięła udział w szkoleniu „Wspieranie rozwoju mowy dziecka od narodzin – profilaktyka zaburzeń oddychania, karmienia i mowy”. Posługuje się w sposób komunikatywny Polskim Językiem Migowym.

W  Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem konsultacji i diagnoz logopedycznych oraz terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Anna Zuchora

Logopeda, neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje poszerzała na wielu kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją dziecięcą. Posiada uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki oraz terapii Metodą Krakowską.

Swoje doświadczenia zdobywała w licznych poradniach, szpitalach, fundacjach zajmujących się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uszkodzeniami słuchu, afazją dziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną, MPD, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz diagnozą i terapią osób dorosłych po incydentach i chorobach neurologicznych.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z dyslaliami, opóźnionym  rozwojem  mowy, a także organizowaniem kształcenia specjalnego, diagnozą i terapią dzieci z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi.

W Centrum  Terapii i Rozwoju INDYGO  prowadzi szkolenia z zakresu terapii logopedycznej dla nauczycieli i logopedów.


Jacek Wróbel

Magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w placówkach prywatnych i jednostkach publicznych, m.in w Centrum Medycyny Sportowej, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Federacji Rehabilitacji oraz licznych przedszkolach, szkołach i poradniach. Wykładowca szkoły policealnej dla dorosłych.

Uczestniczył w kursach takich jak: certyfikujący kurs z neurologicznych podstaw Integracji Sensorycznej I stopnia. Zdobył certyfikat kursu “SPORTTAPE Kinesiology Tapingkinesiotaping” oraz  certyfikat kursu
“masaż Shantali”. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na kursach i szkoleniach w zakresie fizjoterapii pediatrycznej.

W Centrum INDYGO zajmuje się terapią Integracji Sensorycznej (SI) oraz prowadzi zajęcia ruchowe łączące w sobie terapię SI oraz fizjoterapię.

Agnieszka Siedler

Doktor psychologii, psycholog dzieci i młodzieży, specjalistka w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Absolwentka Psychologii Klinicznej oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (ABA) oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.

Swoje doświadczenie zdobywała w wiodących polskich Centrach Diagnozy i Terapii Autyzmu, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz prowadziła szkolenia dla rodziców.

Aktualnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu; oraz konsultacjami dla rodziców. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.


Agnieszka
Bartosiewicz

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Szkole Wyższej Nauk Społecznych Pedagogium.

Czynnie pracuje w ośrodkach terapeutycznych pod stałą superwizją. Już na studiach pracowała z dziećmi z różnych środowisk i z różnymi problemami. Obecnie pracuje z dziećmi z autyzmem jako psycholog oraz terapeuta w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi o zaburzonym rozwoju oraz wsparciu rodzin dzieci z dysfunkcjami. Na co dzień zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, planowaniem i prowadzenie terapii dzieci o nieharmonijnym rozwoju (zaburzenia genetyczne, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia ze spektrum autyzmu), tworzeniem programów terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich ewaluacją. Prowadzi terapeutycznie dzieci o głębokich zaburzeniach, wprowadza komunikację wspomagającą/ alternatywną, pracuje warsztatowo z rodzinami. Koordynuje pracę zespołu terapeutycznego, szkoli kadrę specjalistów, nauczycieli i rodziców w zakresie zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu diagnozy i terapii.

 

Zuzanna Forszpaniak

Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika w Studium Kształcenia Kadr. Ukończyła certyfikujące szkolenie Terapii Integracji Sensorycznej II° w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ponadto ukończyła szkolenie specjalistyczne z Terapii Ręki, trzystopniowy kurs Makaton oraz inne szkolenia poświęcone metodom komunikacji alternatywnej AAC dla dzieci niemówiących i słabomówiących. Stale uczestniczy w różnorodnych kursach doskonalących oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach edukacyjnych oraz fundacjach świadczących pomoc dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Pasjonatka i kreatorka pomocy terapeutycznych, autorka bloga z ciekawostkami i pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i logopedów www.logomiaupedia.pl.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi terapię i diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (SI) oraz diagnozę i terapię logopedyczną. Dodatkowo prowadzi szkolenia dla specjalistów, rodziców oraz studentów.


Maria Kłym-Guba

Doktor psychologii, terapeuta. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła szereg szkoleń i kursów z tematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz technik pracy z dziećmi. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera, które zdobywała pracując jako psycholog w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych oraz poradniach. Od kilku lat w swojej pracy praktycznej specjalizuje się w prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych. Na swojej drodze zawodowej prowadziła również warsztaty i szkolenia psychologiczne dla młodzieży szkolnej i dorosłych, w tym dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia akademickie dla studentów m.in. z tematyki psychologii rozwojowej i psychologii relacji rodzinnych.

W swojej pracy, łącząc wiedzę akademicką z realnym kontaktem z człowiekiem, stara się wciąż zdobywać nowe umiejętności i poszerzać doświadczenie zawodowe.

Zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci w każdym wieku. Wspiera rozwój dzieci zdolnych i z trudnościami edukacyjnymi. Prowadzi również poradnictwo dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych lub w kryzysie. W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.

Dagmara Kocik

Psycholog, Pedagog, Terapeuta. Absolwentka trzech kierunków Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zdobyła tytuł magistra Psychologii specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia, ukończyła również studia pedagogiczne z zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz Terapii Pedagogicznej. Odbyła podyplomowe trzyletnie szkolenie z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy dr Elżbiety Galińskiej. Dodatkowo szkoliła się z zakresu dramaterapii, muzykoterapii i bajkoterapii klinicznej. Ukończyłam liczne kursy doskonalące m.in. doradztwo zawodowe, terapię ręki, komunikację alternatywną i wspomagającą (ACC).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach, szkołach i ośrodkach terapeutycznych pracując jako psycholog, terapeuta, nauczyciel. Jako wykładowca swoją wiedzą dzieliła się ze studentami Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prowadząc zajęcia fakultatywne. Obecnie pracuje jako psycholog-terapeuta z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej interwizji i superwizji.

W Centrum INDYGO prowadzi szkolenia dla specjalistów i studentów z zakresu Bajkoterapii oraz Technik Projekcyjnych.

 

 

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer