PEDAGOG

Terapia i diagnoza pedagogiczna
Terapia pedagogiczna jest formą wsparcia rozwoju szczególnie ważną na początku kariery szkolnej dziecka. Terapia pedagogiczna jest zalecana, gdy pojawiają się różnego rodzaju nieprawidłowości lub trudności w nauce. Te indywidualne zajęcia były zwane dawniej reedukacją. Dzisiaj, poprzez specjalistyczne działania, wykwalifikowany pedagog ma na celu poprawić funkcjonowanie rozwoju dziecka. We współpracy z rodzicami pedagog ustala metody dydaktyczne i wsparcie w zakresie wyrównania deficytów edukacyjnych.

Kiedy warto skorzystać z terapii pedagogicznej?

  • gdy, mimo zdolności intelektualnych, dziecko nie jest w stanie posiąść niektórych szkolnych umiejętności
  • gdy rodzic obserwuje niechęć dziecka do zajęć lekcyjnych
  • gdy dziecko ma trudności z koncentracją uwagi podczas zajęć szkolnych
  • gdy dziecko wykazuje trudności w nauce czytania lub pisania
  • gdy dziecko ma kłopot z nauką matematyki
  • gdy pojawiają się nieprawidłowości w wymowie, przestawianie głosek lub sylab
  • gdy dziecko myli kierunki prawa/lewa
  • gdy dziecko ma trudności z zapamiętywaniem poleceń
  • gdy sprawność manualna dziecka wydaje się być niewystarczająca
  • gdy rodzic podejrzewa dysleksję, dysgrafię, dysortografię lub dyskalkulię

Jak wygląda terapia pedagogiczna?
Pierwsze spotkanie z pedagogiem to okazja dla rodzica do rozmowy na temat niepokojących nieprawidłowości w nauce lub rozwoju dziecka. Podczas obserwacji i oceny umiejętności dziecka pedagog jest w stanie zaproponować dalszy kierunek pracy oraz ustalić z rodzicem metody wsparcia rozwoju. Na prośbę rodzica pedagog może również dokonać diagnozy w kierunku zaburzeń typu: dysleksja, dysortografia, dysgrafia lub dyskalkulia. Wykonujemy również diagnozę gotowości szkolnej.