Wczesna intensywna interwencja behawioralna (ABA)

Terapia w oparciu o stosowaną analizę zachowania ( mówiąc szerzej- terapię behawioralną)- skuteczność tej metody jest potwierdzona badaniami naukowymi. Terapia indywidualna skierowana do dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju ( w tym dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy czy innymi trudnościami, które wpływają na funkcjonowanie dziecka). Podstawą terapii behawioralnej jest jak najszybsze rozpoczęcie interwencji (już dzieci od około 2 roku życia), wprowadzenie rodziny dziecka w proces terapeutyczny oraz dokładne obserwowanie i analizowanie poszczególnych zachowań i postępów dziecka. W metodzie tej ważne jest zbudowanie odpowiedniej relacji z dzieckiem, bazowanie na motywacji dziecka, stosowanie wzmocnień oraz wprowadzanie zachowań alternatywnych. Celami terapii w oparciu o stosowaną analizę zachowania są:

 • rozwijanie zachowań pożądanych ( kształtowania zachowań adekwatnych do rozwoju dziecka oraz zwiększenie częstotliwości tych zachowań);
 • Redukowanie zachowań niepożądanych (ocena funkcjonalna danego zachowania a następnie wprowadzenie odpowiednich modyfikacji);
 • Utrzymanie efektów terapii ( obserwowanie i nauczanie w różnych środowiskach, w obecności różnych osób oraz stosując różne materiały).

 

Interwencja behawioralna uwzględnia:

 • Umiejętności komunikacyjne- kierowanie próśb, nazywanie i opisywanie rzeczy, zdarzeń, środowiska i czynności, prowadzenie dialogu, kształtowanie języka, wprowadzenie komunikacji alternatywnej lub wspomagającej
 • Rozumienie i reagowanie na polecenia- reakcja na imię, stop, chodź do mnie, wykonywanie prostych oraz złożonych poleceń, wskazywanie odpowiednich obiektów ze względu na ich cechę, funkcję i kategorię
 • Trening różnicowania- rozpoznawanie obiektów po usłyszeniu nazwy, spośród innych obiektów
 • Analiza wzrokowa i dopasowywanie- dopasowywanie identycznych oraz nieidentycznych bodźców, manipulowanie zabawkami, składanie rzeczy z kilku elementów, wykonywanie sekwencji, odwzorowywanie itp.
 • Umiejętności zabawy samodzielnej oraz razem- wybieranie zabawek z półki, urozmaicanie zabawy, zabawa naprzemienna, zabawa wspólna
 • Zachowania społeczne- reagowanie na inną osobę, podążanie za inną osobą itp.
 • Naśladowanie- naśladowanie czynności ruchowych oraz werbalnych
 • Czynności samoobsługowe
 • Umiejętności szkolne- motoryka mała, grafomotoryka, nauka czytania, pisania, liczenia
 • Pracę nad zachowaniami trudnymi- wybuchy agresji, autoagresja, niski poziom skupienia, nadaktywność, echolalie itp.